Ispiši ovu stranicu

Stručna vijeća

Tekst:   /  

U stručnim vijećima - aktivima organizirano djeluju nastavnici istog ili sličnog predmeta, odnosno istog ili sličnog odgojno-obrazovnog područja. Stručni aktivi rade na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje dvaput u svakom polugodištu. Svaki aktiv ima svoj godišnji program rada.

1. HRVATSKI JEZIK, GLAZBENA UMJETNOST, LIKOVNA UMJETNOST

2. STRANI I KLASIČNI JEZICI

3. MATEMATIKA I INFORMATIKA

4. KEMIJA, BIOLOGIJA, FIZIKA I TZK

5. DRUŠTVENO - HUMANISTIČKA GRUPA PREDMETA

6. EKONOMIJA

7. STROJARSTVO I ŠUMARSTVO